XXXIII KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

ZGŁASZANIE PRAC

INFORMACJE OGÓLNE

 • Przesłanie streszczenia pracy oznacza, że wszyscy wymienieni w nim autorzy wyrażają zgodę na prezentację ustną pracy, publikację w całości lub prezentację w formie plakatu podczas XXXIII Kongresu PTGiP.
 • Streszczenia prac przyjętych do programu naukowego kongresu zostaną opublikowane w wersji elektronicznej suplementu, a nagrodzone prace także w całości w „Ginekologii Polskiej” lub „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.
 • Zgłoszenie streszczenia do programu naukowego kongresu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników.
 • W celu zgłoszenia streszczenia, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu.
 • Autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
 • Streszczenie należy nadesłać w wersji polskiej wg zasad publikacji w „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej” i/lub anglojęzycznej wg zasad publikacji w „Ginekologii Polskiej” określonych przez Via Medica Journals i dostępnych na stronie internetowej www.journals.viamedica.pl.
 • Prace zgłoszone do programu naukowego mogą zawierać sugestie: prezentacja ustna czy plakat.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Dopuszcza się także zgłaszanie streszczeń w formie opisu przypadku: wstęp, opis przypadku, dyskusja, wnioski.
 • Do streszczenia należy dołączyć deklarację dotyczącą potencjalnego konfliktu interesów w odniesieniu do wszystkich autorów pracy, gdyż sesje naukowe kongresu mają na celu skupienie się na treściach edukacyjnych, które są wolne od wpływów komercyjnych lub stronniczości.
 • Nadesłane streszczenia muszą opisywać niepublikowane dotychczas wyniki badań, praca nie może oczekiwać na publikację i/lub na włączenie do programu kongresu organizowanego przez inne towarzystwo naukowe.

TERMINY

 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 14 maja 2018 roku.
 • Streszczenia prac zgłoszone po tym terminie lub nadesłane pocztą lub faksem nie będą akceptowane.
 • Streszczenia zostaną ocenione anonimowo przez członków Komitetu Naukowego XXXIII Kongresu PTGiP i kwalifikowane do prezentacji ustnej, prezentacji w formie plakatu lub do opublikowania w całości.
 • Prace zostaną ocenione przez recenzentów do 31 maja 2018 roku.
 • Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu lub odrzuceniu streszczenia oraz formie prezentacji do 30 czerwca 2018 roku.
 • Podczas każdej sesji kongresu zostaną wyłonione przez prowadzących najlepsze z prezentowanych prac. Następnie Prezydium PTGiP wybierze spośród nominowanych po jednej, najlepszej, pracy dotyczącej problematyki: położnictwa, perinatologii, ginekologii, ginekologii operacyjnej, endokrynologii i medycyny rozrodu oraz nauk podstawowych. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w całości w „Ginekologii Polskiej” lub „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

KATEGORIE TEMATYCZNE

 • Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:
  • Powikłania ciąży
  • Diagnostyka i terapia płodu
  • Perinatologia — kontrowersje
  • Choroby matki a zdrowie płodu
  • Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii
  • Ginekologia zachowawcza
  • Ginekologia operacyjna
  • Endokrynologia i medycyna rozrodu
  • Uroginekologia
  • Onkologia ginekologiczna

UKŁAD I ZAWARTOŚĆ STRESZCZENIA

 • Dane techniczne dotyczące formatowania tekstu są dostępne na stronie: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/about/submissions#authorGuidelines
 • Tytuł streszczenia powinien jasno określać temat pracy i nie zawierać skrótów. W tytule nie należy zamieszczać danych, na podstawie których możliwa będzie identyfikacja autora/autorów oraz instytucji, z której praca pochodzi.
 • Należy zaznaczyć imię i nazwisko autora prezentującego pracę w czasie kongresu.
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
 • Autor zgłaszający pracę powinien się upewnić, że streszczenie spełnia wymogi opisane regulaminem oraz nie zawiera żadnych błędów ortograficznych, gramatycznych i innych, ponieważ nadesłane streszczenia nie będą poddane korekcie językowej.

 

JAK ZGŁOSIĆ STRESZCZENIE?

W celu zgłoszenia streszczenia, należy najpierw zarejestrować się jako uczestnik XXXIII Kongresu PTGiP za pośrednictwem Internetu.
Zarejestruj się >>
Streszczenia niespełniające powyższych kryteriów nie będą przyjmowane.

 

 

Organizator:

Via Medica
Patronat medialny:

opm Via Medica glekarska
kwiatkobiecosci rak n' roll Tylko zdrowie Gazeta Warszawskie Wiadomosci
Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2018 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica